کابین روشویی سامسنگان مدل کالیپسو

جهت سفارش رنگ های مشکی، متالیک و مات ۲۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.

– جهت سفارش رنگ های پتینه ای ۵۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.)کاسه قابل پتینه نیست(

– در صورت پتینه درب و یا بخشی از یونیت و یا باکس ۲۵ درصد به مبلغ فوق اضافه می گردد.

– در صورت تغییر سایز یونیت و کاسه )طول ( به ازای هر ۱۰ سانتی متر )۱ تا ۱۰ سانتی متر( مبلغ ۱۰ درصد به قیمت های فوق اضافه و یا کسر می گردد.

– در صورت حذف کشو و تبدیل به لوال جکی مبلغ ۶ درصد کسر می گردد.

 16,000,000 89,000,000