کابین روشویی سامسنگان مدل پوکو

جهت سفارش رنگ های مشکی، متالیک و مات ۲۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.

– جهت سفارش رنگ های پتینه ای ۵۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.)کاسه قابل پتینه نیست(

 16,000,000 79,500,000