کابین روشویی سامسنگان مدل نیومیالنو

جهت سفارش رنگ های مشکی، متالیک و مات ۲۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.

– جهت سفارش رنگ های پتینه ای ۵۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد. )کاسه قابل پتینه نیست(

– در صورت پتینه درب و یا بخشی از یونیت ۲۵ درصد به مبلغ فوق اضافه می گردد.

– در صورت تغییر سایز یونیت و صفحه )طول ، عرض و ارتفاع ( به ازای هر ۱۰ سانتی متر )۱ تا ۱۰ سانتی متر(مبلغ ۱۰ درصد به قیمت های فوق اضافه و یا کسر می گردد.

در صورت حذف کشو و تبدیل به لوال جکی مبلغ ۶ درصد کسر می گردد.

 

 16,500,000 123,000,000